Wie zijn wij

 

Ontstaan van de stichting
Stichting Samendracht bestaat sinds januari 2011 en komt voort uit een eind 2009 gestart ouderinitiatief. De doelstelling was woonvormen met begeleiding op maat te ontwikkelen en te realiseren voor volwassenen met een autisme spectrumstoornis (ASS) en een normaal tot hoger IQ. Reden was, dat er voor deze doelgroep weinig tot geen geschikte woonvormen waren in de provincie Friesland. Elders in het land waren deze er wel: woonvormen die voldoen aan wat mensen met ASS nodig hebben (zoals veilig, prikkelarm, een centrale portiek als te controleren ingang, rustig gelegen) en waar de benodigde begeleiding en ondersteuning geboden wordt om zo zelfstandig mogelijk wonen te realiseren en te bestendigen. Na enkele artikelen in de regionale pers over het voornemen van de stichting bleek al gauw dat hiervoor grote belangstelling was.

Ontstaan van de huidige woonvorm
In eerste instantie werd ingezet op het bouwen van een nieuwbouwcomplex dat volledig zou kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Uit de vele contacten met woningbouwcorporaties en bouwmaatschappijen bleek dit echter financieel bijna onmogelijk en bovendien een zaak van heel lange adem. Wooncorporatie Accolade kwam in 2012 met het aanbod om vrijvallende appartementen uit een seniorencomplex aan de Burefen te Drachten aan mensen met ASS toe te wijzen. Dit leidde ertoe dat in oktober 2013 een samenwerking werd gestart, met als doel 15 appartementen toe te wijzen aan Samendracht-bewoners. Bij 10 appartementen zou Stichting Samendracht zelf het 11e gaan huren en inrichten als gemeenschappelijke ruimte en steunpunt voor zijn bewoners en als kantoorruimte voor de zorgaanbieder zodat deze op locatie is. Medio 2016 is het laatste appartement bezet en heeft de woonvorm zijn definitieve beslag gekregen.

De J.P. van den Bent stichting werd door Stichting Samendracht aangezocht als zorgaanbieder voor de begeleiding van de Samendrachtbewoners en ook met haar is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er is een apart team Samendracht op de locatie Burefen aanwezig. Bij het samenstellen van dit team is het bestuur van Stichting Samendracht nauw betrokken.

secretarisRia van Schepen-de Kleijn, voorzitterr

Geboren in 1957 te Tiel, opgegroeid in Elst (Gld). In 1979 verhuisd naar Friesland.
Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn voor PostNL in allerlei functies, omgeschoold naar Gewichtsconsulente. Ben nu zelfstandig ondernemer.
Wij kwamen in aanraking met Samendracht toen wij een geschikte woonplek zochten voor onze oudste zoon, die Asperger heeft.
Hij woont inmiddels tot tevredenheid aan de Burefen in Drachten.


secretaris


Hans Bouma, secretaris en penningmeester
Geboren 1954, na zijn gymnasium afgestudeerd in Wageningen in 1983 aan de Landbouwuniversiteit richting Zootechniek. Docent in het Middelbaar Agrarisch Onderwijs van 1983 – 2008 en in het Voortgezet Onderwijs (HAVO-VWO) 2001 -2011. Gehuwd met Aleid Bosma, 2 zoons en 1 dochter.
De oudste zoon heeft als diagnose Asperger.


algemeen bestuurslid

Oene Schriemer, algemeen bestuurslid

Geboren in 1954, na een technische elektronica opleiding in 1974 als monteur en na 1995 als productontwikkelaar werkzaam geweest in de medical device industrie. Hierin verantwoordelijk voor opbouw en in bedrijf stellen van productie lijnen, trainen van de operators en verzorging van de bijbehorende documentatie.
Gehuwd met Rennie van der Woude, 1 dochter, 1 zoon
Onze zoon heeft de diagnose PDD NOS, een autistische beperking.
We kwamen in 2016 in aanraking met Stichting Samendracht, waar onze zoon is komen wonen.
Begin 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur van de stichting, welke ik een warm hart toedraag.

 

Statuten Stichting Samendracht
Onder “Documenten” vindt u de statuten van de stichting.

Jaarverslag 2017 Stichting Samendracht te Drachten print jaarverslag

Stichting Samendracht biedt in Drachten aan volwassen mensen met een autismespectrum stoornis (ASS) die een normaal tot hoger IQ hebben de mogelijkheid om met begeleiding zelfstandig te wonen. Daartoe is in 2013 een overeenkomst met woningcorporatie Accolade gesloten, die vrijkomende appartementen in een bestaand wooncomplex voor senioren beschikbaar stelt om te verhuren aan deze doelgroep. In februari 2015 is overeenstemming bereikt om ook het bijna identieke naastliggende complex beschikbaar te stellen voor onze doelgroep. Het betreft daarom nu twee appartementencomplexen die op een rustige locatie op loopafstand van het centrum liggen. Het zijn volwaardige appartementen gelegen aan de Burefen te Drachten.
De instroom in 2014 betrof een drietal mensen; in 2015 zijn er zeven en in 2016 zijn er vijf Samendracht-bewoners bijgekomen zodat er sinds het najaar van 2016 15 mensen naar volle tevredenheid wonen. Ook de senioren zijn tevreden met en over de nieuwe bewoners.
Helaas is in november 2016 één van de bewoners overleden; de vrijvallende plaats is in 2017 ingenomen door een kandidaat die op de wachtlijst stond. In september 2017 is een bewoner verhuisd naar elders zodat er ruimte is voor een nieuwe bewoner die daarvoor eerst de intakeprocedure moet doorlopen.

De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens en is daarmee betaalbaar voor iedere bewoner. De huur wordt betaald uit loon, Wajong of andere uitkering.

In het najaar van 2015 is in één van de woningen in het complex een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd; de feestelijk opening door wethouder van der Horst vond plaats in februari 2016. Deze ruimte is bedoeld om onder begeleiding van de zorgaanbieder gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Te denken valt aan: gezamenlijk koffiedrinken, gezamenlijk koken en eten, samen een spelletje doen, e.d. voor wie dit wil. Doel is het (leren) aangaan en onderhouden van sociale contacten om zo ook mogelijke eenzaamheid te verminderen. Ook is in deze woning een Steunpunt ingericht als kantoorruimte van de zorgaanbieder.

Voor de begeleiding bij het zelfstandig wonen heeft Stichting Samendracht een samenwerkings-overeenkomst met de JP van den Bentstichting, die begeleiding op maat biedt aan alle bewoners. Iedere bewoner krijgt een vaste persoonlijk begeleider. Het begeleidingsteam bestaat uit begeleiders die allemaal speciale scholing omtrent aan Autisme verwante stoornissen hebben gevolgd.

Verder stond 2017 in het teken van een aantal veranderingen: binnen het bestuur vond een aantal wisselingen plaats. Ook binnen de personele bezetting van de zorgaanbieder waren een aantal wisselingen zowel bij het management als bij de begeleiders. Een aantal bewoners kreeg een herindicatie onder het nieuwe WMO – regiem (in plaats van de oude AWBZ), hetgeen veel ondersteuning vanuit het bestuur vergde. Ook in 2018 zal dit een punt van zorg blijven. Met de woningbouwvereniging Accolade is eind juni 2016 een evaluatie geweest; het blijkt dat dit format, mensen van onze doelgroep wonend tussen senioren, heel goed functioneert. Omdat blijkt dat de vraag naar seniorenappartementen door senioren weer toeneemt is toen afgesproken dat het bij 15 appartementen voor Samendracht-bewoners aan de Burefen blijft. Daarom is Samendracht sinds de tweede helft van 2016 de mogelijkheid van een tweede locatie aan het verkennen.

---